Matkavakuutukset

Lähtee sitten lyhyelle lomalle tai pidemmälle ajanjaksolle ulkomaille, matkavakuutus kannattaa aina ottaa.

Muistettavaa matkavakuutuksista

Matkavakuutuksia tarjoavat yksityiset vakuutusyhtiöt ja matkavakuutusten ehdot saattavat vaihdella yhtiöittäin, joten vakuutusten sisältöihin kannattaa perehtyä hyvissä ajoin. Yleensä vakuutus on voimassa enintään 3 kuukauden yhtäjaksoisilla matkoilla.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa EU/ETA- maissa ja Sveitsissä julkisessa terveydenhuollossa samaan hintaan ja samalla tavoin kuin kohdemaassa asuvat henkilöt. Eurooppalaisella sairaanhoitokortin avulla ei voi hakea hoitoa olemassa olevan sairauden hoitoon ulkomailta. Lisäksi on hyvä tietää, että alle vuoden oleskelua ulkomailla pidetään Suomen sosiaaliturvajärjestelmään kuulumisen näkökulmasta tilapäisenä. Kuitenkin yli kolmen kuukauden oleskelusta ulkomailla on aina ilmoitettava Kelaan.

Matkavakuutuksen ehtoihin kannattaa perehtyä etukäteen

Matkavakuutus korvaa pääsääntöisesti matkalla sattuneita tapaturmia ja äkillisistä sairauksista aiheutuneita kustannuksia. Edellytyksenä on, että tapaturma on sattunut matkan aikana tai sairaus on alkanut matkan aikana. Mikäli sairaus on ollut olemassa jo ennen matkaa, korvataan vakuutuksesta korkeintaan ensiapuluonteinen hoito matkakohteessa. Lisäksi edellytyksenä on, että sairaus on äkillisesti ja odottamatta pahentunut matkalla. Kannattaa siis perehtyä huolella vakuutusehtoihin ja sisältöihin.

Vakuutuksesta saatetaan korvata myös matkan peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, kun sairastuu ennen matkaa vakavasti ja äkillisesti. Mahdolliseen sairaankuljetukseen ja olemassa olevien pitkäaikaissairauksien uusimiseen liittyvät ehdot kannattaa selvittää erikseen. Mikäli vakuutusasioissa on vähänkin epäselvyyttä kannatta keskustella vakuutusvirkailijan kanssa henkilökohtaisesti ja tarvittaessa kirjata asiat vakuutussopimukseen.

Matkavakuutus ja ikä

Matkakohtaisia vakuutuksia myönnetään yleensä korkeampaan ikään kuin jatkuvissa matkavakuutuksissa. Ikärajoitukset saattavat vaihdella vakuutusyhtiöstä riippuen ja ikärajoitus voi olla yhtiöstä riippuen esimerkiksi alle 79 -vuotiaalle, alle 80 -vuotiaalle tai alle 86 -vuotiaalle. Osassa matkakohtaisista vakuutuksista ei ole lainkaan yläikärajaa. Terveysselvitys vaaditaan usein esimerkiksi matkustajan iän perusteella tai matkan pituuden perusteella.

Jatkuvan matkavakuutuksen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota paitsi myöntämisikärajaan myös siihen, minkä ikäisenä vakuutus päättyy. Myönnetty vakuutus voi olla voimassa 70-vuotiaaksi tai vaikkapa ilman yläikärajaa. Joissain yhtiöissä vakuutuksen myöntämisikäraja tai päättymisikäraja on korkeampi, mikäli hänellä on esimerkiksi kotivakuutus yhtiössä. Vakuutus voi päättyä sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää yläikärajassa määritellyn iän tai se voi päättyä saavutettaessa kyseinen ikä. Päättymisikäraja voi myös vaihdella eri korvauslajeissa, esimerkiksi vakuutus voi päättyä 80-vuotiaana, mutta esimerkiksi työkyvyttömyyspäiväkorvaus päättyy jo aikaisemmin, vaikkapa täytettäessä 60 tai 65 vuotta.

Matkatavaravakuutus

Kannattaa muistaa myös mukana olevien tavaroiden vakuuttamista. Joissain tapauksissa matkatavaroille tapahtuvia vahinkoja saattaa korvata myös kotivakuutuskin. Matkatavaravakuutuksissa saattaa olla pienempi omavastuu ja korvaussäännöissä voi olla eroja kotivakuutukseen verrattuna.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Maksuttoman eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC-European Health Insurance Card) saa Kelasta. Sillä saa lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä samaan hintaan ja samalla tavoin kuin kohdemaassa asuvat henkilöt. Hoitoa hakiessaan on aina todistettava henkilöllisyys passilla tai virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Kortti kattaa myös henkilön kroonisten perussairauksien edellyttämän kiireellisen hoidon. Kortti kelpaa julkisessa terveydenhuollossa sekä sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja/tai laitoksissa. Kortin voi tilata joko sähköisesti Kelan asiointipalvelusta, puhelimitse tai asioimalla Kelassa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kata sairaanhoitokuluja, jos henkilö on matkustanut ulkomaille tarkoituksenaan saada hoitoa sairauteen tai vammaan, joka hänellä on ollut jo ennen matkustamista. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei myöskään korvaa ambulanssilentoa tai muuta kotiinkuljetusta.

Kortin voi tilata myös hakemuslomakkeella SV 193, jonka voi täyttää ja tulostaa Kelan internetsivuilla.

Sairaanhoito muualla

Muualla kuin EU-alueella tilapäisesti oleskelevalla on Suomen solmimista sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimuksista sairaanhoidon kannalta merkitystä Australian, Kanadan Quebecin ja Pohjoismaiden kanssa solmituilla sopimuksilla. Oikeus sosiaaliturvaan todistetaan Suomen passilla ja Kela-kortilla.

Australian kanssa Suomella on tilapäistä oleskelua koskeva sairaanhoitosopimus. Sen mukaan Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla on Australiassa tilapäisen oleskelunsa aikana oikeus välittömästi tarvittavaan sairaanhoitoon. Kanadan Quebecin sopimus koskee terveydenhuoltoa ja sairausvakuutusta. Pohjoismaiden välinen sosiaaliturvasopimus kattaa välttämättömän sairaanhoidon lisäksi paluumatkan toisesta Pohjoismaasta Suomeen, jos paluumatkasta on aiheutunut sairauden vuoksi lisäkustannuksia alun perin suunniteltuun paluumatkaan verrattuna.

Suomella on kahdenkeskisiä sosiaaliturvasopimuksia myös muiden maiden kanssa, mutta niihin ei sisälly sääntöjä tilapäisen oleskelun aikaisesta sairaanhoidosta, joten näihin maihin pätevät samat periaatteet kuin sopimuksettomiin maihin. Hoidon saaminen ja siitä perittävät kustannukset perustuvat aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöön. Jollei ole matkavakuutusta, perusperiaate on, että henkilö maksaa ensin itse hoidon sekä lääkkeet täysimääräisesti ja hakee Kelasta jälkikäteen korvausta Suomen sairausvakuutuslain nojalla.

Jos matkustaa EU- ja Eta-maiden ulkopuolelle, kannatta selvittää etukäteen kohdemaan terveydenhuollon käytännöt sekä matkavakuutukseen liittyvät terveydenhuollon toimipisteet ja sairaalat.

Korvausten hakeminen jälkikäteen

Jos maksaa itse Euroopassa tai sen ulkopuolella saamastaan hoidosta kaikki kustannukset, voi hän hakea Kelasta jälkikäteen sairaanhoitokorvausta lomakkeella SV 128 ’Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset’. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa maksukuitit, lääkemääräykset ja selvitys annetusta hoidosta. Korvaushakemuksessa voi itse valita joko Suomen lainsäädännön mukaisen korvauskäsittelyn tai hoitoa antaneen valtion lainsäädännön mukaisen korvauskäsittelyn. Jos valitsee Suomen lainsäädännön mukaisen korvauskäsittelyn, kustannukset korvataan hänelle enintään siihen määrään saakka, joka olisi aiheutunut vastaavan hoidon antamisesta henkilön kotikunnan julkisessa terveydenhuollossa. Hakijalta peritään aina asiakasmaksu, jonka hän olisi maksanut vastaavassa tilanteessa kotikuntansa julkisessa terveydenhuollossa.

Lähteet ja lisätietoja:

Mitä korvataan, mitä ei?

Sosiaaliturvaopas

Hoitopaikan valinta

EU-sairaanhoitokortti Kelasta tai soittamalla 020 692 203