Eläkettä saavan hoitotuki

Hoitotuen tavoitteena on tukea eläkettä saavan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvata sairaudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.

Edellytykset hoitotuen saamiseen

– toimintakyky on alentunut vähintään vuoden ajan
– avuntarve henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella
– ohjauksen ja valvonnan tarve
– ei edellytetä erityiskustannuksia, mutta voivat vaikuttavaa tuen määrää korottavasti (perustuesta korotettuun) esim. itse maksetut osuudet sairaanhoidosta (lääkäri ja lääkekulut), sairaus- ja kuntoutusmatkoista, kotipalvelusta (esim. siivous) tai erityisruokavaliosta
– muista kuitit tai muut selvitykset

Hoitotuen hakeminen

– haetaan Kelasta
– voidaan myöntää takautuvasti 6 kuukauden ajalta
– hoitotuki on verotonta tuloa, siihen eivät vaikuta tulot eikä omaisuus

Lääkärinlausunto

– C-lääkärinlausunto (max. ½ vuotta vanha, myös B-lääkärinlausunto käy, jos siitä ilmenevät tarvittavat tiedot)
– voit halutessasi liittää mukaan myös asuinkuntasi sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän tai muun tilanteesi tuntevan henkilön antaman selvitys/kuvaus avuntarpeesta, käytetyt palvelut ja erityiskustannuksista

Perushoitotuki 78,72 €/kk

– Eläkkeensaaja tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti, vähintään viikoittain toistuvaa apua tai ohjausta ja valvontaa.
– Erityiskustannusten korottava vaikutus mahdollista perustuesta korotettuun tukeen!

Korotettu hoitotuki 171,49 €/kk

– Eläkkeensaaja tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä, aikaa vievää apua, huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa.

Ylin hoitotuki 362,62 €/kk

– Eläkkeensaaja on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa.

Mitä erityiskustannuksia hyväksytään?

– Tarpeelliset, ylimääräiset ja jatkuvat kustannukset, joista on vastattu itse. Kustannukset johtuvat toimintakykyä heikentävästä sairaudesta, viasta tai vammasta.
– Kotipalvelusta, tukipalvelusta ja kotisairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset.
– Palveluasumisen ja tuetun asumisen yhteydessä aiheutuvat hoito- ja hoivakustannukset.

– Laitoshoidosta ja sairaalahoidosta aiheutuvat kustannukset, ei kuitenkaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, §7c) pitkäaikaisen laitoshoidon maksua.
– Lääkärin tai hammaslääkärin antamasta hoidosta aiheutuvat kustannukset.
– Lääkärin määräämästä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset.
– Sellaiset hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet 4 tai 5 kohdassa tarkoitetuista huomioon otettavista hoidoista tai kuntoutuksesta.
– Lääkärin, hammaslääkärin tai lääkkeen määräämisestä annetuissa säädöksissä tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä aiheutuvat kustannukset.

Lisätietoa: www.kela.fi, http://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki (lomake EV256), www.sosiaaliturvaopas.fi

EKL:n Eläkettä saavan hoitotuki-esite 2023