Kotipalvelua ilman arvonlisäveroa

Kotipalvelua ja niiden tukipalveluja on mahdollista saada sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomasti. Palveluja arvonlisättömästi voi saada, kun on sosiaalihuollon tarpeessa esimerkiksi toimintakyvyn alentuessa iän tai sairauden vuoksi.

Ikääntyessä toimintakyky alenee ja avun sekä tuen tarve kasvaa. Sairastuessa avuntarve voi tulla eteen yllättäenkin. Eläkkeensaajien pienituloisuus ja myöhemmällä iällä avuntarpeen lisääntyminen on tavallista. Kotipalvelujen saanti arjen avuksi on merkityksellistä ja on hyvä tietää, että ne voi saada myös arvonlisättömästi. Asia kannattaa ottaa puheeksi. Näiden lisäksi on mahdollista hakea myös kotitalousvähennystä verotuksessa.

Mitä tarkoitetaan kotipalveluilla ja niiden tukipalveluilla?

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Milloin sosiaalipalveluja voi saada arvonlisäverottomasti?

Julkisen toimijan asiakkailtaan perimät maksut sosiaalihuollosta ovat verottomia. Yksityisen palveluntuottajan palvelut on mahdollista saada myös ilman arvonlisäveroa. Edellytyksenä on asiakkaan sosiaalihuollon tarve eli toimintakyvyn alentuminen sairauden tai iän vuoksi. Lisäksi palveluntuottajien toiminta tulee olla sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Palveluntuottajan tulee täyttää tarkat edellytykset. Sosiaaliviranomaisen päätöstä ei kuitenkaan tarvita. Palveluntuottajan tulee olla merkittynä yksityisten palvelun antajien rekisteriin (www.ytj.fi) tai palveluntuottajan tulee olla tehnyt ilmoituksen tuottamistaan palveluista ja tukipalveluista siihen kuntaan, jossa toimii. Tukipalveluiden antajien ei tarvitse olla rekisterissä, mutta heidänkin on velvollisuus tehdä kunnalle ilmoitus.

On huomioitava, että mahdollisuus verottomuuteen koskee ainoastaan niitä palveluja ja siinä laajuudessa, joiden tuottamisesta yksityinen palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai on tehnyt ilmoituksensa. Palveluntuottajalla tulee olla asiakkaan kanssa yhdessä tehty palvelusuunnitelma ja palvelusopimus palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluna. Lisäksi palveluntuottajalla tulee olla nimettynä palvelun laadusta vastaava henkilö ja omavalvontasuunnitelma. Ympärivuorokautisen sosiaalihuoltopalvelujen tuottamisessa tarvitaan aina sosiaaliviranomaisen lupa.

Edellytykset palveluntuottajalle:

  • Tehty ilmoitus kuntaan / lupa toimia

  • Tehty palvelusuunnitelma asiakkaan kanssa yhdessä

  • Palvelusopimus palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina

  • Palvelujen laadusta vastaava henkilö

Palvelusuunnitelma

Silloin kun sosiaalihuolto toteutetaan kunnan tekemän päätöksen perusteella yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan toimesta, vastuu suunnitelman laatimisesta kuuluu kunnan sosiaaliviranomaisille.

Mikäli ostaa palveluja suoraan yksityiseltä palvelun tarjoajalta kirjalliseen sopimukseen perustuen, on palvelun tarjoajan vastuulla suunitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelmasta tule käydä ilmi sosiaalihuollon tarpeen peruste, asiakkaan toimintakyky, palvelujen ja hoidon tarve sekä tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa tulee käydä ilmi toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse laatia, mikäli kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole selkeästi tarpeetonta.

Miten toimia?

Selvitetään alueen rekisteröityneet yksityiset sosiaalipalvelujen tarjoajat ja valitaan palveluntarjoaja tästä ryhmästä. Palveluntarjoajan kanssa tehdään yhdessä palvelusopimus. Palveluntarvitsija kertoo ja kuvailee miten oma toimintakyky on huonontunut ja minkälaista apua tarvitsee. Kyseessä voi olla avun tarve esimerkiksi tilanteessa, jossa omaishoitajana uupuu, lonkkaleikkauksen jälkeen tai muistisairaus aiheuttaa lisääntyvää avun tarvetta. Virallisia lausuntoja tai lääkärintodistuksia ei tarvita. Oma arvio on tarpeellinen. Tämän jälkeen määritellään mitä ja kuinka usein apua tai palveluja tarvitsee, esimerkiksi siivous- ja kylvetysapua. Tämän jälkeen palveluntarjoaja päättää mahdollisuudesta alvittomaan hintaan palveluissa.

Lisätietoa arvonlisättömistä palveluista verottajan sivuilta.

EKL:n esite arvonlisäverottomasta kotipalvelusta

Lähde ja lisätietoa: www.vero.fi, ja oma hyvinvointialueesi

Asiaa koskeva lainsäädäntö:

Kotipalveluesite 2024