Hoitotahto

Hoitotahto on kirjallinen varmistus oman tahdon kuulluksi tulemisesta.

Hoitotahto on oikeudellisen ennakoinnin keino, kuten edunvalvontavaltuutuskin. Edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon lisäksi voi ilmaista hoivatoiveita, joita tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan. Voidakseen tehdä päätöksiä ja ilmaista tahtonsa, niiden tulee perustua olemassa olevaan tietoon ja ymmärrykseen päätösten merkityksistä.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, § 5-6) turvaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeuden.

Mitä hoitotahdossa on kyse

Miten haluamme – tai emme halua – itseämme hoidettavan vakavan sairauden, onnettomuuden tai muun vakavan syyn kohdatessa, jos emme enää pysty osallistumaan päätöksentekoon? Asiaa on hyvä pohtia nyt ja varautua tulevaisuuteen mahdollisimman ajoissa.

Omaisten ja läheisten kanssa on hyvä keskustella omista toiveista ja tahdosta. Hoitotahdolla on suuri merkitys myös siksi, että se vähentää omaisten epätietoisuutta ja ahdistusta vaikeassa tilanteessa ja antaa heille tukea ja vahvuutta, koska he tietävät omaisensa oman tahdon. Kirjallinen hoitotahto helpottaa myös lääkärin työtä erilaisissa tilanteissa.

Hoitotahto on tahdonilmaisu. Se on joko suostumus tulevaisuudessa annettavaan hoitoon tai kieltäytyminen siitä. Tavanomaisesti otetaan kantaa tehohoitoon tai elvyttämiseen. Hoitotahdossa annetaan usein toiveita ja määräyksiä lähinnä kuolemaa edeltävästä loppuajan hoidosta. Hoitotahdossa voidaan tuoda esiin myös hoivatoiveita.

Kuvassa on Suomen Muistiasiantuntijat Sumu Ry:n opas oikeudelliseen ennakointiin. TÄSTÄ linkistä voit tutustua Sumun oppaaseen

Hoitotahtoa voidaan olla noudattamatta, jos lääkärillä on vahva syy epäillä, että tahdonilmaisun taustalla on tahdon tehneen väärä käsitys hoitomuodosta tai sairauden etenemisestä. Sitä voidaan olla noudattamatta myös jos epäillään, että hoidettavan tahto on muuttunut.

Hoitotahdon edellytyksenä on, että ymmärtää riittävällä tavalla hoitotahdon merkityksen ja sen sisällön.

Hoitotahdon voi tehdä suullisesti, mutta se kannattaa tehdä kirjallisesti. Hoitotahdon ilmaisun katsotaan olevan vakaa, mikäli se on ilmaistu toistuvasti, pitkän harkinnan jälkeen tai kirjallisesti.

Hoitotahto on lain mukaan sitova ja terveydenhuollon henkilöstön on sitä noudatettava. Hoitotahtoa voi tarvittaessa päivittää ja muuttaa. Viimeksi julkituotu tahdonilmaus kumoaa aikaisemmat suulliset tai kirjalliset hoitotahdot. Vaikka hoitotahto ei vaadi todistajia, niitä suositellaan.

Hoivatoiveet julki

Kuinka asiat hoituvat sitten, kun toimintakykymme hiipuu ja sairaudet alkavat vaikeuttaa arkeamme toden teolla? Entä jos muisti rapistuu, eikä enää pärjää itsenäisesti? Hoitotahdossa voimme tuoda esiin myös hoivatoiveitamme. Hoivatoiveet ovat oikeudelliselta merkitykseltään toiveenomaisia eivätkä ole yhtä sitovia kuin hoitotahto tai edunvalvontavaltuutus, mutta niitä tulee noudattaa mahdollisuuksien mukaan.

Hoivatoiveet voivat koskea esimerkiksi arjen tapoja ja mieltymyksiä esimerkiksi musiikkimakua, ruokalajeja, vaatemakua, tärkeitä tavaroita tai ihmisiä. Myös uskonnollinen vakaumus on oleellisen tärkeä tietää, jotta sitä on mahdollisuus kunnioittaa. Toinen rakastaa koiria, toinen pelkää tai ei siedä niitä. Tämäkin tieto voi olla oleellinen, koska useissa hoitoyksiköissä vierailee nykyään ns. hoivakoiria.

Jos ihmiselle huoliteltu ulkonäkö on aina ollut tärkeä, parran siistiminen päivittäin on äärimmäisen tärkeää hyvinvoinnin tunteelle ja tyytyväisyydelle, toiselle sillä ei välttämättä ole mitään merkitystä. Ilman yksilöllisten toiveiden tuntemista ei näitä toiveita tunnisteta, eikä niitä pystytä huomioimaan. Eli hoivatoiveet nousevat arvoon arvaamattomaan.

Hoitotahto lomakkeelle ja talteen

Tahtonsa voi ilmaista valmiita mallilomakkeita apuna käyttäen, mutta tahdonilmaisun voi kirjata vaikka tyhjälle paperille. Valmiit lomakepohjat ovat erilaisia ja niistä voi valita itselle sopivimman. Voi myös käyttää laajempia lomakkeita, joihin on mahdollista kirjata hoivatoiveetkin.

Hoitotahto kannattaa säilyttää samassa paikassa kuin edunvalvontavaltuutus. Tärkeää on kertoa läheisille ja omaisille asiapapereista ja niiden säilytyspaikasta. Oleellista on välittää tieto hoitotahdosta hoitaviin yksikköihin. Sähköiseen Omakanta.fi-palveluun voi kirjata hoitotahtonsa. Hyvä keino varmistaa tiedon tarvittaessa löytyminen on täyttää pankkikortin kokoinen hoitotahtokortti, jota voi säilyttää lompakossa tai käsilaukussa. Hoitotahtokortissa kerrotaan, että hoitotahto on tehty ja mistä se löytyy.

Hoitotahto

Suullinen tai kirjallinen tahdonilmaisu, jolla henkilö voi antaa hoitoa koskevia määräyksiä ja toivomuksia siltä varalta, että hän ei enää itse pysty käyttämään itsemääräämisoikeuttaan vakavan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Ohjeita hoitotahdon laatimisesta: