Edunvalvontavaltuutus

Oma tahto tiettäväksi ajoissa

Edunvalvontavaltuutuksella on mahdollisuus etukäteen varautua asioihin määrittelemällä ja järjestelemällä itse, kuinka omia asioita hoidetaan silloin, kun tulee itse kykenemättömäksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voi varmistaa, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa asioita hoitaa itse valitsema henkilö eli valtuutettu, omien itse asetettujen toiveiden mukaisesti.

Valtuutuksen kattavuuden ja sen sisältämät asiat voi määritellään itse. Valtuutus voi sisältää esimerkiksi omaisuuden hoidon, muiden taloudellisten asioiden sekä terveyden- ja sairaanhoidosta hoitamisen vastuun.

Kirjallinen valtuutus

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Valtuutettavan tulee olla tietoinen ja suostua tehtävään. Valtuuttaja allekirjoittaa valtuutuksen kahden esteettömän todistajan ollessa läsnä samanaikaisesti, ja he todistavat valtakirjan allekirjoituksillaan. Lähiomainen ei voi toimia todistajana.

Allekirjoitettu valtakirja annetaan valtuutetun haltuun tai annetaan tiedoksi valtuutetulle. Valtakirjan voi luonnollisesti myös peruuttaa tai sitä voi muuttaa. Suositeltavaa on pyytää oikeudellista apua edunvalvontavaltuutuksen laatimiseen. Neuvoa ja apua saa oikeusaputoimistosta, asianajajilta ja maistraatista.

Edunvalvontavaltuutusvaltakirjan tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  • valtuuttamistarkoitus
  • asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa
  • valtuuttaja ja valtuutettu
  • maininta, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Valtuutus vahvistetaan maistraatissa

Kun edunvalvontavaltuutuksen tehnyt henkilö ei enää pysty hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden vuoksi, valtuutettu pyytää maistraattia vahvistamaan valtuutuksen. Edellytyksenä on useimmiten lääkärintodistus valtuuttajan terveydentilasta. Valtuutus tulee voimaan vasta sitten, kun maistraatti on sen vahvistanut.

Valtuutetun tulee tehtävään ryhtyessään antaa maistraatille luettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita hänet on uskottu hoitamaan. Maistraatti valvoo toimintaa erityisesti taloudellisissa asioissa. Maistraatilla on oikeus pyytää tarvittaessa valtuutetulta selvitystä asioiden hoitamisesta.

Valtuuttaja voi halutessaan myös itse ennalta määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Mikäli valtuutetun palkkiosta ja kulujen korvaamisesta ei ole sovittu, eikä valtuuttaja ole niistä määrännyt, valtuutetulla on oikeus saada valtuuttajan varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio.

Edunvalvontavaltuutus

  • oma tahto ja varautuminen ennalta
  • kirjallinen valtakirja itse valitulle henkilölle taloudellisten ja muiden asioiden hoitamisesta tilanteessa, jolloin ei enää itse ole siihen kykenevä
  • valtuutuksen sisällön valtuuttaja voi määritellä itse
  • maistraatti vahvistaa edunvalvontavaltuutuksen voimaantulon
  • maistraatti valvoo toimintaa

LISÄTIETOA: Suomen Muistiasiantuntijat Sumu Ry:n opas oikeudelliseen ennakointiin