Kohti parempaa Eurooppaa

Ikääntyneet kansalaiset ovat yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista väestöryhmistä Euroopassa. EU:n on jatkettava aktiivisesti työtään ikäihmisten jokapäiväisen elämän parantamiseksi. On aika antaa Euroopalle uusi suunta ja käyttää äänioikeuttaan EU-vaaleissa.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry muistuttaa, että neljäsosa EU:n kansalaisista on täyttänyt 60 vuotta. Euroopan on ratkaistava väestörakenteellisten muutosten aiheuttamat haasteet oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla sekä täytettävä lupauksensa siitä, ettei ketään unohdeta. Tämän saavuttamiseksi EU:n on ohjattava jäsenvaltionsa sekä kansalaisensa toimiin, jotka ilmentävät meidän kaikkien yhteisiä syrjimättömyyden, tasa-arvon ja solidaarisuuden periaatteita.

Omanarvontunnon ja itsenäisyyden kunnioittaminen ovat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia sekä merkityksellisen yhteiskuntaan kuuluvuuden tunteen keskeisiä edellytyksiä. Yhtyen Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston (EAPN) sekä AGE Platform Europen tavoitteisiin Eläkkeensaajien Keskusliitto kehottaa Euroopan parlamenttia vaalimaan aloitteita, jotka suojelevat kaikenikäisten eurooppalaisten oikeuksia.

Koko Euroopassa tulee edistää ikääntyneiden kansalaisten oikeuksia työskennellä ja osallistua aktiivisina yhteisöjensä toimintaan. Tulee taata riittävä sosiaaliturva ja hoito sekä varmistaa, että he saavat elää myöhäisvuotensa kokematta syrjintää ja kaltoin kohtelua.

Pyydämme eurovaaliehdokkaita valituksi tullessaan toimimaan Euroopan parlamentissa niin, että:

1. Ikään perustuvan syrjinnän torjunnasta tulee samanarvoinen prioriteetti kuin muilla perusteilla tapahtuvan syrjinnän torjunnasta, ja yhdenvertaista kohtelua koskeva direktiivi hyväksytään viipymättä.

2. EU:n työllisyystoimissa otetaan huomioon ikäihmisten näkökulma ja luodaan kattavia työmarkkinoita, jotka vastaavat nykypäivän Euroopan ikääntyvien työntekijöiden tarpeita.

3. Turvaa antavat, riittävät ja kestävät eläkkeet taataan jokaisessa jäsenvaltiossa sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

4. Kaikenikäisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja edistetään sekä oikeus ihmisarvoiseen ikääntymiseen varmistetaan riittävällä ja kohtuuhintaisella henkilölähtöisellä terveydenhuollolla ja pitkäaikaishoidon saavutettavuudella.

5. Euroopan unioni tukee kaikenikäisten hyvää terveyttä ennaltaehkäisevällä ja koko eliniän kestävällä tavalla sekä taistelee EU-varoilla yksinäisyyttä vastaan.

6. Tavaroiden ja palveluiden yleinen saatavuus nykypäivän digitalisoituneessa yhteiskunnassa taataan myös iäkkäille. Ikääntyminen on myös sisällytettävä asumiseen sekä kaupunki- ja liikennesuunnitteluun liittyviin toimiin ikäihmiset huomioivien ympäristöjen luomiseksi kaikkialla EU:ssa.

7. Jäsenvaltiot kehittävät ikääntymistä koskevia kansallisia strategioita aktiivisessa yhteistyössä ikäihmisten ja heitä edustavien järjestöjen kanssa niiden asiantuntijuutta hyödyntäen.

Vaalien jälkeen kansainvälinen Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus -ryhmä on perustettava uudelleen, jotta europarlamentaarikot ja kansalaiset voivat keskustella siitä, miten Euroopan väestörakenteellisten muutosten aiheuttamiin haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti.

Vetoamme kaikkiin poliittisiin puolueisiin ja Euroopan parlamenttivaaliehdokkaisiin, jotta he sitoutuisivat työskentelemään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän ja köyhyydestä vapaan Euroopan saavuttamiseksi.

Aiheeseen liittyvät