Eläkkeensaajalle tukea sosiaaliturvan palveluita hakiessa

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhtenä keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa ikäihmisille tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Palveluiden tulee olla määrältään riittäviä, laadukkaita sekä hinnaltaan kohtuullisia. Merkityksellistä on tiedon oikea-aikainen saaminen avun ja tuen mahdollisuuksista. Tiedon tulee olla helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

- Ikääntyneiden neuvontaa ja ohjausta tulee vahvistaa. Heidän avun ja tuen tarpeeseen tulee vastata herkästi, jotta he saavat tarvitsemansa palvelut ja avun oikea-aikaisesti ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Näin myös osaltaan turvataan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Järjestöjen sosiaaliturvaopas on yksi apuväline, josta saa tukea näitä kysymyksiä pohdittaessa sekä palveluita ja etuuksia haettaessa, korostaa liiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen.

EKL on mukana tekemässä järjestöjen yhteistä sosiaaliturvaopasta. Opas löytyy päivitettynä osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Verkkosivuille on koottu laajasti eläkkeensaajien, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva. Verkko-opasta päivitetään tarvittaessa läpi vuoden ja se löytyy liiton sivuilta myös tulostettavassa muodossa.

Oppaan tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille niiden jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös asiasta kiinnostuneet kansalaiset ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja ja asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

Haluamme edelleen kehittää opastamme. Toivomme mahdollisimman monen vastaavan käyttäjäkyselyymme, joka on avoinna 1.3. asti. Kysely löytyy mm. liiton verkkosivuilta www.elakkeensaajat.fi

Julkaisun on kirjoittanut 16 järjestöstä koostuva työryhmä, johon Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n lisäksi kuuluvat Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Neuroliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

#sosiaaliturvaopas

Aiheeseen liittyvät