Säännöt

Voimassa 1.1.2018 lukien

1. §

Kilpailussa kilpaillaan EKL:n Suomen mestaruuksista. 1. Naiset alle ja yli 70 v ja yli 80 v, miehet alle ja yli 70 v ja yli 80 v sekä työelämässä olevat miehet ja naiset, 2. jäsenyhdistysten kesken.

2. §

Henkilökohtaiseen kilpailuun saavat osallistua Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n kuuluvien yhdistysten jäsenet, joilla on joko työeläke- tai kansaeläkekortti. Ansiotyössä olevien sarjaan voivat osallistua muut kilpailupäivään mennessä EKL:n yhdistykseen kuuluvat muut jäsenet.

3. §

Yhdistysmestaruuksista kilpaillaan kolmen (3) kilpailijan joukkueella naisten, miesten ja ansiotyössä olevien sarjoissa. Sekajoukkueita ja vajaita joukkueita ei hyväksytä. Keskusliiton jäsenyhdistys saa lähettää haluamansa määrän joukkueita jokaiseen sarjaan. Keskusliitolla on kuitenkin oikeus, tarpeen niin vaatiessa, rajoittaa osanottajien lukumäärää.

4. §

Kilpailujoukkueet ja vain henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on nimettävä erikseen ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin joukkueisiin on tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailujen alkua.

5. §

Kilpailuaika on neljä (4) tuntia, niin naisten kuin miestenkin sarjoissa. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin puolituntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen, lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on yksi (1) tunti aikaa siirtyä maalialueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty.

6. §

Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailun järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

7. §

Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Kilpailualueen takaraja tulee olla lähdöstä maksimissaan 6 km päässä. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailujen poissulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toista avantoa on kielletty. Kilpailun aikana jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn. Kaikuluotaimen, sekä sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty, pois lukien GPS-paikantimet ja akkukairat. Puhelimen tekstiviesti- ja puheominaisuutta saa käyttää vain hätätilanteessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon soittamiseen. Akkukairassa ei saa turvallisuussyistä olla akku kiinnitettynä siirtymävaiheissa eikä ennen tai jälkeen kisan; akun saa kytkeä kairaan vasta ensimmäiselle pilkkipaikalle saapuessa. Akku täytyy irrottaa kairasta heti kisan päätyttyä, ennen siirtymävaiheen aloittamista. Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa mahdollisista tapaturmista, joita akkuporakonekäyttöisen kairan huolimaton käyttö voi aiheuttaa, vaan vastuu on osallistujalla.

8. §

Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskali. Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty. Kilpailualueella on liikuttava jalan, kilpailuvälineiden kuljettamiseen voi käyttää pulkkaa/ahkiota. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

9. §

Jokaisella kilpailijalla on oltava kilpailua varten oma kalapussi, josta kalat kaadetaan seulalla kilpailun järjestäjän kalapussiin punnitusta varten. Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle, eikä työntää takaisin avantoon, pois lukien lain määräämät alamittaiset kalat, jotka tulee laittaa takaisin avantoon, muut kalat on tuotava järjestäjän määräämään paikkaan.

10. §

Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten kilpailusarjojen kohdalla sama mitalisijojen kohdalla, sijoitus jaetaan saman painoisen saaliin saaneiden kesken ja jätetään seuraava (t) sija (t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla sijoitus ratkaistaan arvalla. Joukkueiden paremmuuden ratkaisee niiden jäsenten saaman saaliin yhteispaino. Jos se on sama, ratkaisee arpa.

11. §

Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna. Kairan terän suojuksen voi kuitenkin siirtymisen jälkeen poistaa jo ennen aloitusmerkkiä, kilpailijan valittua aloituspaikkansa. Lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava uudelleen. Suojaamaton kaira on turvallisuussyistä kairattava pystyyn. Jäätä ei saa kuitenkaan lävistää ennen aloitusmerkkiä. Lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

12. §

EKL vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

13. §

Kilpailualueella päihtyneenä esiintyminen ja muu sopimaton käytös on kielletty. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtö- ja punnituspaikalla, voi tuomarineuvosto asian tutkittuaan hylätä kilpailijan tai kilpailujoukkueen suoritukset ja sulkea pois kilpailusta. Joukkueiden johtajat ovat vastuussa joukkueensa käyttäytymisestä kilpailupaikalla ennen kilpailua ja kilpailun aikana sekä joukkueen yhteismatkan aikana.

14. §

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15. §

Kilpailua koskevat erimielisyydet ja rikkomukset käsittelee ja ratkaisee tuomarineuvosto. Protestit on tehtävä kirjallisina viimeistään 15 minuutin kuluttua kilpailujen päättymisestä. Tuomarineuvoston nimeää EKL:n edustaja, joka itse toimii puheenjohtajana ja johon hän kutsuu yhden (1) edustajan järjestävästä yhdistyksestä sekä kaksi (2) edustajaa osallistuvista yhdistyksistä.

Pilkkimestaruuskilpailujen säännöt tulostusversio