Vanhusneuvostot

EKL järjestää vanhusneuvostokoulutusta kuntien ja hyvinvointialueiden vanhusneuvostoihin kuuluville jäsenilleen. Vanhusneuvostopäivät pidetään vuosittain Virtain Rajaniemen lomakeskuksessa.

Vanhusneuvosto, vaikuttaja kunnassa ja alueella

Vanhusneuvostot ovat toimintakykyisiä, mutta niiden asema vaatii vahvistusta. Kuntia ja hyvinvointialueita velvoitetaan huomioimaan ja huolehtimaan ikääntyneistä kuntalaisistaan. Vanhusneuvosto on yksi lakisääteinen ja pysyvä yhteistyöväylä ikääntyneiden ihmisten osallistua ja vaikuttaa ikääntyneiden ihmisten asioihin.

Vanhusneuvostojen tehtäväkenttä on laaja ja se toimii alueellisesti monin eri tavoin. Kunnan ja hyvinvointialueen on annettava vanhusneuvostolle mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kunnassa tällaisia ovat esimerkiksi jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, lähi- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja niiden sijoittamiseen liittyvät asiat. Myös liikenteeseen liittyvät kysymykset ovat vanhusneuvostojen asialistalla.

Hyvinvointialueella tällaisia ovat alueen sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastuspalveluita koskevat asiat, jotka kuuluvat hyvinvointialueen tehtävään.

Jokaisella ikääntyneellä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. Oikeutus toimia on kirjattu lakeihin:

 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli ns. vanhuspalvelulakivoimaan 7/2013, vanhusneuvoston asettamisvelvoite kunnille 2014 alusta
  • 11 § (10.4.2015/416) Vanhusneuvosto
  • 5 § Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
  • 6 § Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi
 • Kuntalaki (410/2015)
  • 22 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
  • 27 § vanhusneuvosto => täydentää 22 §
 • Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
  • 32 § Hyvinvointialueen vaikuttamiselimet

Vanhusneuvoston perustehtävä

Vanhojen ihmisten hyvän elämän kulmakiviä ovat turvallinen ympäristö, läheiset ihmiset, ystävät, naapurit sekä jokapäiväisten palvelujen helppo saatavuus. Näiden asioiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden tulisi olla kaikkien vanhusneuvostojen työlistalla. Vanhusneuvostot ovat kunnan ja alueen vaikuttamiselimiä. Vanhusneuvostojen tehtäväkenttä on laaja ja se toimii alueellisesti monin eri tavoin.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan ja alueen eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, tuottamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Sellaisia ovat ikääntyneen tavalliseen arkeen eli esimerkiksi jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, terveyspalvelujen ja muun asioinnin, kuten kaupassakäynnin saatavuuteen ja kauppojen sijoittamiseen liittyvät asiat, mutta myös liikenteeseen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat vanhusneuvostojen asialistalla.

Hyvinvointialueella nämä samankaltaiset tehtävät on rajattu alueelle kuuluviin toimiin.

Vanhusneuvoston asettaminen

Kunnanhallituksen ja aluehallituksen on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Sen on huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä.

Raamina suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Kunta ja hyvinvointialue laatii suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

 • Vanhusneuvosto on mukana valmistelemassa suunnitelmaa.
 • Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.
 • Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua.

Suunnitelma sisältää arvion ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilasta, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyydestä ja laadusta sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavista tekijöistä.

Suunnitelmassa on määriteltävä tavoitteet

 • ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi
 • ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi
 • lisäksi määritellään toimenpiteet, voimavarat, tarvittava yhteistyö ja vastuut eri tahojen kanssa, jotta tavoitteet toteutuvat

Vanhusneuvoston toiminnan suunnittelu

Vastuualueista ja työnjaosta tulee sopia selkeästi sekä perustoimintaedellytykset turvata. Vanhusneuvostolle tulee luoda selkeät ja vaivattomat yhteistyösuhteet kunnan, hallinnon ja päättäjien välille, jolloin todellinen vaikutusvalta on selkeää ja helppoa ja se myös toteutuu.

Vanhusneuvoston ja eri toimijoiden sujuvaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun panostaminen on oleellista vaikuttamistyön onnistumiseksi. Lisäksi pysyvien käytänteiden ja yhteistyötapojen luominen ja niistä sopiminen on merkityksellistä. Niiden avulla on helppo pitää yllä säännöllistä ja saumatonta yhteydenpitoa.

Vanhusneuvoston tulee käyttää voimavaroja toimintansa tunnetuksi tekemisessä kuntalaisille ja alueen asukkaille. Näin varmistetaan vanhusneuvoston toiminnan tulosten saattaminen asukkaiden tietoon ja käyttöön.

Verkostoituvat vanhusneuvostot

Vanhusneuvoston on hyvä tehdä yhteistyötä myös muiden vanhusneuvostojen kanssa. Hyväksi koetut toimintamallit ja käytänteet saadaan näin jouhevammin kaikkien käyttöön. Toisaalta toiminnan karikoiden välttäminen on mahdollista, kun tietoa ja kokemuksia vaihdetaan.

Lisätietoa löydät ohessa olevasta vanhusneuvosto-oppaasta. Opas on päivityksen alla, lisätietoa julkaisusta tulee sen valmistuessa.

Vanhusneuvosto-opas

Guide för äldreråden