Työeläkkeiden indeksitarkistukset

Työeläkeindeksiä käytetään maksussa olevien eläkkeiden tarkistamiseen. Palkkakerrointa on käytetty vuodesta 2005 lähtien työaikaisten ansioiden, yrittäjätulojen ja työeläkelaeissa säädettyjen rajamäärien sekä vapaakirjojen tarkistamiseen.

Kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan kalenterivuosittain tammikuun alussa työeläkeindeksillä. Indeksitarkistukset tehdään kuluttajahintojen ja palkkojen muutoksista kolmannelta vuosineljännekseltä seuraavan vuoden kolmannelle vuosineljännekselle. Eli siis lokakuun alusta seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Työeläkeindeksiä laskettaessa on palkkojen painarvo 20% ja kuluttajahintojen painoarvo 80%.

Uutta alkavaa eläkettä laskettaessa työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimella. Palkkakertoimessa luvut ovat toisinpäin: hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkkatason 80 prosenttia.

Vuoteen 2012 asti työeläkejärjestelmässä oli käytössä vielä kolmaskin indeksi, ns. TEL-puoliväli-indeksi. Sitä käytettiin uusien eläkkeiden laskemiseen niissä tapauksissa, joissa eläke lasketaan ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan. TEL-puoliväli-indeksissä niin hinta- kuin ansiotasonkin muutoksen osuus on 50 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti 27. lokakuuta työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2024.

Työeläkeindeksi on vuonna 2024 pisteluvultaan 3037 ja nousee noin 5,7 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,637. Vuoteen 2023 verrattuna palkkakerroin nousi noin 5,1 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten alojen työeläkelakien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet sekä julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet, sotilasvammalain mukaiset eräät korvaukset sekä luopumiseläkkeet ja luopumistuet.

Työeläkeindeksin mukaisesti tarkistetaan myös muun muassa valtion virkamieslain mukainen toistuva korvaus, liikennevakuutuslain, potilasvakuutuslain ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain mukaiset maksussa olevat jatkuvat korvaukset sekä työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammatti-tautilain, sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain mukaiset maksussa olevat eläkkeet ja eräät muut korvaukset kuten jatkuvana maksettavat haittarahat.

Palkkakertoimella tarkistetaan työeläkettä laskettaessa eläkkeen perusteena oleva ansiot ja työeläkelaeissa säädetyt tulorajat laskentahetken tasoon. Lisäksi osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen maksettavaa muuta eläkettä tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkimmäistä eläkeosuutta laskettaessa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteen vielä myöntämättä oleva eläkeosuus tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Lue lisää STM:n sivuilta klikkaamalla tästä.