Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n tavoitteet seuraavalle eduskuntavaalikaudelle 2023–2027

EETUn tavoitteenasettelua ohjaa syyskuussa 2022 julkistettu Huomisen Kynnyksellä tutkimus.

- Eläkkeiden pienuus nousee selvästi suurimmaksi tämän päivän harmin aiheeksi ikäihmisten keskuudessa. Tämä asia on 44 prosentin mielestä ongelma. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus koettiin toiseksi suurimmaksi ongelmaksi. Sen mainitsi 36 prosenttia tutkimukseen osallistuneista. Vastanneista 22 prosenttia pitää sosiaali- ja terveyspalveluita riittämättöminä. Edellä mainittuihin asioihin on saatava korjausta tulevan vaalikauden aikana, sanoo EETUn puheenjohtajana toimiva Eläkkeensaajin Keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta ja totesi EETUn tavoitteiden olevan seuraavat:

1. Laaditaan Suomeen eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma
Pidämme tärkeänä, että Suomeen laaditaan pikaisesti eläkeläisköyhyyden torjuntaohjelma, jonka laadinnassa EETU haluaa olla mukana.

2. Eläkeläisten verotus ei saa olla palkansaajien verotusta ankarampaa
Eläkeläisten verotus tulee pikaisesti laskea samalle tasolle palkansaajien verotuksen kanssa.

3. Asuntopolitiikalla on tuettava kotona asumista
Asuntopolitiikkaa on kehitettävä esteettömyyden ja ikäystävällisyyden periaatteiden pohjalta. Esitämme selvitettäväksi tukijärjestelmän luomista, joka mahdollistaa ikääntyneiden muuton kauempaa kuntakeskuksiin palvelujen äärelle.

4. Kehitetään kotitalousvähennystä iäkkäiden kansalaisten kotona asumisen tueksi
Parannetaan pienituloisten eläkkeensaajien mahdollisuuksia valita hyvinvointiaan lisääviä palveluita omien tarpeittensa pohjalta. Heille tulee luoda taloudellinen avustus, joka vastaisi perusteiltaan ja määrältään kotitalousvähennystä.

5. Varmistetaan riittävät sote-palvelut

Tarvitsemme lisää rahaa ja henkilökuntaa vanhusten hoivaan. Ikääntyneille merkityksellisiä ovat oikea-aikaiset, riittävät, laadukkaat ja kohtuuhintaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lähellä.

6. Arvostetaan omaishoitajien tekemää työtä
Investointi omaishoitoon kannattaa ja se tuottaa merkittäviä säästöjä yhteiskunnallemme. Tärkeää työtä tekevien omaishoitajien työ tulee mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa ja turvata heidän jaksamisensa tarvittavilla palveluilla, riittävillä palkkiolla ja vapailla. Käytännöt on saatava yhdenmukaiseksi koko maassa.

7. Kohtuullistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden maksutaakkaa yhdistämällä maksukatot
Vuonna 2022 käytössä on maksukatot palveluille (692 euroa), lääkkeille (592,16 euroa) ja Kelan matkoille (300 euroa). Ne ovat yhteensä 1 584,16 euroa. Palvelu-, matka-, ja lääkemaksukatot tulee yhdistää yhdeksi maksukatoksi, jonka tason tulee olla korkeintaan kuukaudessa maksettavan takuueläkkeen suuruinen.

8. lkääntyneiden oikeus kuntoutukseen turvattava
Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu, joka takaa pääsyn kuntoutukseen määräajassa ja edistää vaikuttavaa kuntoutusta.

9. Tasa-arvoinen kohtelu ja syrjimättömyys on oltava itsestäänselvyys
Enemmistö ikääntyneistämme arvioi, että heitä kohdellaan nykyisin toisen luokan kansalaisina ja että yhteiskunnassamme on paljon ikään perustuvaa syrjintää. Ikävaikutusten arviointi tulee ulottaa kaikkeen ikääntyneitä koskevaan lainsäädäntöön ja yhteiskunnassa tehtävien päätösten valmisteluun.

Pidetään kaikki mukana digikehityksessä
Ikääntyneille tulee turvata digipalveluiden neuvonta, ohjaus ja tuki. Vastuu tästä on oltava julkisella vallalla.

Ilmastotoimissa otettava ikääntyneet huomioon
Ilmastonmuutoksen torjuminen on välttämätöntä. Siirtymä on kuitenkin tehtävä ikääntyneen väestön asema huomioiden.

- Vaadimme, että vaalien jälkeen työnsä aloittava hallitus ja eduskunta ulottavat Ikävaikutusten arvioinnin kaikkeen ikääntyneitä koskevaan lainsäädäntöön ja yhteiskunnassa tehtävien päätösten valmisteluun. Suomen on myös sitouduttava ikääntyneitä koskevan YK:n ihmisoikeussopimuksen edistämiseen, päättää puheenjohtaja Paassilta.

LIITE: EETU ry:n vaaliteesit 2023 kokonaisuudessaan
Lisätietoja: Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta, puh. 050 522 1201

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöissä on reilu 250 00 jäsentä. Jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry. Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. Vuoden 2022 puheenjohtajajärjestö on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry